شب قبلش باز و برای چندمین بار به اینکه جز نسل سوخته ام فکر کردم ..

 و امروز پسر تیرماهی..به دنیا امدی..و فکرم را با  امدنت بردی..

 و من چرا اینطوری هستم ده بار بغض کردم و اشک شادی ریختم برای تو ..باور کن برای تو بود نه نسلم و این حرفها !!

 و عمه شدن یک پسر تیرماهی یعنی این ..

 

 

 

 دوستت دااارم و حس بودنت بر روی زمین و در کنار ما مبارررک..

 پ ن :ابر و باران 

زمین و بذر

سبز نوجوان 

 تابستان جوان 

زرد پیر و خزان

مرگ زمستان

ابر باران زا باباهای خوب

بر بستری و دمنی چون مادران مهر

در هم اغوشی عشق

هزار چون من حیات ..و حیاط سبز

..

 تقدیم به پدران در همه روز پدر و مادران در همه روز مادر

به ادمیان در روز انسانیت

و شما که هم ادم و هم حوا هم شاعر(شعر تولد انسان .. احمد البرز )