...میگه: الیس در سرزمین عجایب 2010 رو دیدی ؟؟؟

 ...میگم نه!! بیار ببینمش..البته اولش تعریف کن ببینم خوشم میاد یا نه؟ هر چند تاکید میکنم که از فیلمای تخیلی خوشم نمیاد .

 میگه:...... و اینجا میرسه که الیس یه عمه داشته که 98 سالش بوده و هر روز پشت

  پنجره میاد و منتظر همسر ایند ه شه .. 

 فوری وسط حرفش میپرم و میگم : حتما بیار ببینمش

 با تعجب میگه : چطور؟؟؟!!! 

 میگم : براینکه  سرگذشت  من و عمه الیس خیلی شبیه همه یا تا اینجاش که شبیه همه!!! نیشخندگریه