رازی  هست..

 میخواهم  روزی با  صورتی ترین رنگ 

 روی اینه

 بنویسم

 دوستت دارم. ..

 پ ن 1:ما بدهکاریم 

به کسانی که صمیمانه  زما پرسیدند

 معذرت میخواهم چندم مرداد است؟

 و نگفتیم

 چونکه مرداد

 گور عشق گل خونرنگ دل ما بوده است ( مرحوم حسین پناهی )

 پ ن2 :  مخاطب خاص ندارد.