در تو هزار مزرعه خشخاش تازه است

 ادم

 به چشمهای تو معتاد میشود ( ارش پور علیزاده ) 

 پ ن نامربوط : سال گذشته باید یکسری کلاس را میگذروندیم..مجبور بودیم تلفنی قران را با صوت برای اقای استاد بخوانیم...( اقای استاد هم فرسنگها با ما فاصله داشت و  صدایش نامهربان بود ..)

تا به حال با صوت نخونده بودم..

برام سخت بود

 اصلا خند ه ام میگرفت..

 بر خودم مسلط شدم و بالاجبار با صدایی لرزان خوندم..

 دیروز نتیجه اش اومد..

از دو تا درس دیگه که اونام شفاهی بودند و رو در رو ی استاد باید درسامون رو اجرا میکردیم 20 شدم و از این درس تجدید.. ( و تمام فکرم مشغول این شده چطور این درس را با همین شرایط باید بگذرونم .)..تا مدرکم بدون نقص باشه..استرس امتحان گرفتم :))