یا  امام علی (ع ): 

درد هایمان بزرگ و بزرگتر میشوند...

صدای ما به گوش خدا نمیرسد..

 امشب برای  ما دعا کن...

 پ ن : به ما یاد دادند موقع دعا هامون گریه و زاری کنیم ..ولی من هیچ وقت نتونستم موقع دعاهام گریه کنم و اشکی بریزم..و اگر اشکی هم ریختم حتما از چیزی ناراحت بودم .

 هیچ وقت نتونستم موقع دعاهام چادر نماز سر کنم و رو به قبله بنشینم ..

 هیچ وقت نتونستم دلشکستگی های بزرگم رو بسازم و ببخشم..

 من اداب دعا رو بجا نیاوردم..

 اما ازت میخوام امشب به  مهمانان غریبی مثل ما هم  نگاهی کنی..   شاید امرزیده شویم..