نه امپراطورم

و نه ستاره ای در مشت دارم

اما خودم را با کسی که خیلی خوشبخت است

 اشتباه گرفته ام

و به جای او نفس میکشم

 راه میروم

غذا میخورم

و میخوانم ...

 و چه اشتباه دل انگیزی...

 پ ن 1 : رسول یونان