دنیا  هر چقدر هم ادمهایی را داشته باشد که ده روز از عمرت را تلخ کرده باشند ..ادمهایی هم دارد که بخاطر خوبی ها و بزرگواری هایشان اشکهایت را پاک میکنی..غمت را به کمک انها از روی شانه هایت پایین میاوری و استوار به مسیر زندگیت ادامه میدهی...

 ادمهای خوب و نازنینی که غمم را اهسته از روی شانه هایم پایین اوردید دوستتون دارم خیلی بیشتر از انچه که فکر میکنید.