وارد کلاس میشوی!

 26 چهره معصوم و بیریا

 تو را غرق در گل میکنند .

لحظه ایی از بهشت است برای تو !!!

 حتی اگر...

 با تشکر از خدا به خاطر همان لحظه ...همان ساعت... همان ...!قلب

 پ ن : نظرات را بستم  بخاطر نوشته پایین !! 

 بعدا نوشت : و اما در تمام ساعتهای دیگه حرصمو در میارند..با شیطنت های مخصوص سنشون که واقعا باید صبر داشته باشی.