دوستان زیادی دارم اما یک تنهایی خاص هم همیشه همراهم هست عجیب نیست هر انسان مجردی یک تنهایی خاص خودش رو داره !! !

 در کار و شلوغی زندگی و با دیگران بودن هم کمرنگش نمیکنه تنها موقتا اونو از یادت میبره !!

 اما در هر زمانی با همون پر رنگی و همان شکلش وجود داره

 


- تمام کسانی که قبلا هم منو دیدند براین باورند که در طول سالها از نظر ظاهر کوچکترین تغییری نکردم !!!قلب

 - هنوز هم در گیر کار و درس و مشغله های فکری خاص خودم هستم.

- و پاییز را با تمام لجبازی هاش قلبا دوست دارم.

و هیچ غمی نتونسته بر صورت شاداب و دل امیدوارم تیشه ایی بزنه!

  ممکنه یکروز از یک ناراحتی  غم تمام دنیا رو روی دلم اوار کنم و فردا و یا شاید یک ساعت دیگرش هیچ کس نتونه منو نا امید کنه!!

ا ین بود حکایت  زندگی دخترانه ام !!!.

 پ ن : دخترانه طولانی شود  گاهی زیبایی های زندگی به چشمت نمیاید  !!!  

 اما بر این باورم که مروارید شدن راحت نیست. چشمک