سلامقلب

 دارم خانه تکانی بزرگی در زندگی انجام میدهم که وقت میبرد برای همین کم  اینجا هستم  !!!چشمک

 

سالهای زیادی گذشت و من  بالاجبار مسیری را طی کردم که مطابق خواسته ها و تلاشهایم نبود !!!

 بعضی وقتها زندگی ناخواسته به این شکل جلو میره!!!

و سد محکمی جلوت قرار میگیره که قدرت تکون دادنش رو نداری !!!

 در این جور مواقع نمیشه منتظر معجزه موند !!!

 فقط کافیه یه خانه تکانی بزرگ در خودت ایجاد کنی میبینی اگر خدا بخواد اون سد محکم هم  ابهتشو از دست میده !!!

 چشمک