اینروزها قرار ه یک اتفاق بسیار خوب برای کسی که خیلی دوستش دارم بیفته 

 و من دارم لحظه شماری میکنم برای ان لحظه...

 و...

هفت سال از زندگیم را معلم بچه ها بودم و جدیدا قرار است به زودی  وارد یک مرحله دیگر شوم و دیگر سرو کارم با بچه ها ی کم سن نباشه..

 دیگر بچه ها نیستند که مرا خوشگلترین و بهترین معلم دنیا بدانند و سرم را که گاهگاهی پایین بیاورم ببینم دارند دستهایم را میبوسند و نصف بیشتر اتاقم پر از گلها و هدیه هاشون باشه..

 با هاش کنار امدم به قول فوتبالیست ها در اوج خداحافظی کردن با بچه ها !!! 

و....چون متولد فصل بهار هستم با نزدیک شدنش حس خوبی دارم ..

.و...................به هیچ کس نگویید من این زیر  سیاسی نوشتم 

سیااااااااااااااااااااسیییییییییییییییییی !!!