تمام حجم قفس را شناختیم بس است

 بیایید به تجربه در اسمان پری بزنیم

اگر چه نیت خوبی است

زیستن

 اما خوشا که دست به تصمیم بهتری بزنیم.

 قیصر امین پور

پ ن 1:این شعر برام مفهوم زیادی داره..و یا شا ید یک خاطره.. ( در موردش مینویسم)

پ ن2: به زودی لینکهامو مرتب میکنم ..عزیزترین دوستامو جا انداختم. 

 پ ن 3: رمان صد سال تنهایی  با نویسندگی گابریل گارسیا مارکز به نظرم کتاب فوق العاده  ایی بود.بعدا در مورد کتابهایی که خواند ه ا م خواهم نوشت ..