1-خیلی خوب است در زندگی اگر دلخوشی بزرگمان به چشم نمیاید و یا نداریم دل به دلخوشی های کوچک ببندیم !!چشمک

2- سالهاست از یکسال شاید یکروز را تلوزیون دیده باشم !!  این همه تبلیغ برای مختار نامه ..حتی انهم مرا با تلوزیون اشتی نداد!چشمک

3-محل کار جدیدم در بلندای کوهها ست باید چند کوه  را رد کنی تا به انجا برسی دوستان میگویند نزدیک خدا !!قلب 

 4- اسفند ماه با شتاب میگذرد ..کسی دنبالش کرده ؟!!غرق در سرعتش شویم سرمان گیج میرود

5- پارسال مثل ایرانیان باستان علاوه بر هفت سین هفت شین هم گذاشتم و سال متفاوتی شد برایم.-امسال نمیدانم چه بگذارم که تغییراتی اساسی در دور و برم نیز دیده شود!