وقتی اومدن بهار نزدیک میشه...

 جای خالی خیلی ها هم احساس میشه.چه اونایی که قبلا بودن و حالا نیستن و چه اونایی که تا به امروز هرگز نبودن ولی بودنشون خیلی مهمه.

................................................................................................

 وقتی اومدن بهار نزدیک میشه :همیشه یه بلایی سر صورتم میاد یه جوش گنده که احتمال وقوعش تو وقتهای دیگه سال صفره ..یا یه بچه شیطونی  چنگش زده و یک خط روش افتاده .

...........................................................................................

وقتی اومدن بهار نزدیک میشه : خیلی نزدیکتر _دختری به شتاب سفره هفت سین میچیند .