گرد و غبار چند روز قبل کارش را کرد اول صدام عوض شد بعد امروز سکوت .

دیگه صدام در نیومد !!

 خیلی دوستان امروز یادم کردن صدایی برای جواب دادن نداشتم !!

 شاگردا نم  به اندازه تمام روزهای با هم بودنمان به من لبخند زدن و ایما و اشاره مرا خواندن چشمک

امروز از همیشه بیشتر دوستشان داشتمقلب 

امروز  بیشتر از همیشه با لیلا دوستم حرف زدم بدون صدا !!

 امدم خانه وروجک ( برادرزاده 4 ساله ) را بغل کردم و قلبش را به قلبم چسباندم و خیلی طولانی گذاشتم بماند.

و یک امروز ارزوی بلند بالایی داشتم !!!سکوت اجباری رفت روی قلبم و تمام حرفام سنگینش کرد !!

 و ارزویم این بود خدایا : قلب ها  ارام بگیرد قلب تو ..قلب من ..و همه قلب ها.. قلب دوستانم قلب

 چه در جنوب چه در شمال یا مرکز و مغرب و مشرق  یا استوا یا نصف النهار  و یا شاید افریقا.( خلاصه جغرافیا )

 پ ن : حمایت اسمان که باشد بر صخر ه های سرد و سیاه نیز گیاهان میدرخشند .