بی شک 32 سال پیش در یک همچین شبی من  اومدم ساکن زمین شدم تا در همچین زمانی بهت بگم امشب تولدمه ..

 *********

 

 

تولدم مبارک .........