خوشبختی بزرگی است :مادر: یکی از درختهای باغش را به من هدیه داده ...که هیچ

باغبانی قادر به کندن تمام میوه هایش نیست از بس  عشق هدیه مادر به بار

مینشیند..

 

 

 

...

 مادر دو تا فرش قرمز کوچک بافته..که یکی را به من هدیه داده..

و من به لطف دستهای مادرم هر روز روی فرش قرمز راه میروم ...

 

پ ن : به تور خالی ات نگاه نکن !

 دریا دلش پر است

 ماهیگیر جان !! (حمیدرضا اقبال دوست )