فراموشم نکنید...بر میگردم.

که هستم من ان تک درختی که در پای طوفان نشسته

همه شاخه های وجودم ز خشم طبیعت شکسته ..........................................................................................................................

 پ ن : دوستان عزیز تر از جانم: یه مدتی نمیتونم اینجا بنویسم بزودی بر میگردم ...دوستتون دارم و مراقب خودتون باشید.قلب

/ 0 نظر / 19 بازدید